• Nöjda kunder sedan 2005
  • Delbetala hos Svea
  • Alltid marknadens bästa priser

Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen.

Beställning
Normalt hanteras beställningar via Webshopen eller via kontakt med en säljare på Pentland AB.
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmälas. Alla varor ägs av Pentland AB tills dess att varan är till fullo betald.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på betalning via faktura eller via köp online såvida ej annat avtalats. Med faktura betalning avser betalning mot postförskott (dvs. betalning vid leverans). Fraktkostnad tillkommer som gäller för valt leveranssätt. Vi friskriver oss från eventuella prisfel.
Priserna kan också förändras vid valutaförändringar.

Leveranstider
Normal leveranstid är ca: 1 vecka beroende på produkt. Längre leveranstider kan förekomma.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Ej uthämtade leveranser av mindre förpackningar från utlämningsställe (såsom reservdelar och tillbehör) genererar en tilläggsavgift på 395kr

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern skickats. Effektuering sker vanligtvis genom att ordererkännande skickas ut. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att motta försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss via e-mail så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis in kompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20 % av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Kunden ansvarar och bekostar demontering och transporten av varan till reklamationsstället. Kunden ansvarar och bekostar också återtransport och återmontering av en åtgärdad vara. Pentland AB ansvarar för kostnaden av reparationen av en reklamerad vara under förutsättning att reklamationsvillkoren är uppfyllda.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig vara i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Garantier på våra Spabad

Vi lämnar 2 års garanti på från faktura datum på våra spabad. Vilket innebär fria reservdelar mot att kund själv bekostar bytet.
Fråntaget komponentgarantin är nackkuddar, isolerlock, filter och axeltätningar då dessa är förbrukningsvaror med varierande livslängd.
Vänligen observera att läckande anslutningar anses vara möjliga att åtgärda av användaren och utesluts uttryckligen från garantin.

Ovan garanti gäller för spabad som används för privat bruk.

Dataskyddsförorningen (DSF/GDPR)

På Pentland AB värnar vi om våra kunders personliga integritet. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet det nya EU-direktivet (GDPR).
Alla program vi använder är skyddade med lösenord som endast vi har tillgång till.
Detsamma gäller vår server, där vi lagrar en del nödvändigt bokföringsunderlag i 7 år.
Vi har rutiner som följer bokföringslagen angående hur vi lagrar uppgifter och hur länge de lagras.
Ingenting ska lagras längre än nödvändigt.
Nedan följer information om vilka uppgifter vi sparar, till vilket ändamål och rättslig grund.

Personuppgiftsansvarig:
Pentland AB

Ekebyvägen 611
253 42  Vallåkra
Lager/butik
Järnvägsgatan 24
267 74  Billesholm
Org.nr. 556822-4249
Erhard 0700-273650, erhard@pentland.se
Jeanette 0707-366441, jeanette@pentland.se
Ändamål:
– Kundregister
– Leverantörsregister
– Fakturering
– Leverans
– Kundtjänst
Rättslig grund:
– Avtal
– Rättslig förpliktelse
Kategorier av personuppgifter:
– Namn, personnummer, organisationsnummer
– Adressuppgifter
– Kontaktuppgifter

– Bankuppgifter (Vid reklamation/retur)

Mottagare och kategorier av personuppgifter:
– Pentland AB (Kundregister, Leverantörsregister)
– Ekonomisystem (Kundregister, Leverantörsregister)
– Redovisningsbyrå (Kundregister, Leverantörsregister)
– Transportörer (Endast Adressuppgifter och kontaktuppgifter nödvändiga för leverans
och avisering)
– Betaltjänsteleverantörer (Namn, mailadress eller mobilnummer)

Lagringstid:
7 år
– Personuppgiftsägaren har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av
personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.
– Pentland AB har rätt att spara personuppgifter som krävs för att Pentland AB skall kunna
uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser.
– Personuppgiftsägaren har rätt att återkalla samtycke för de personuppgifter som samtycke
har lämnats för.
– Pentland AB kommer inte att använda personuppgifterna till något annat syfte än det som
uppgifterna samlades in för.

Svea Ekonomi

Betalningar sker enkelt och säkert via Svea Ekonomi populära plattform. Svea Ekonomi AB är idag en av de ledande aktörerna på den svenska betalningsmarknaden och de har stöd för betalningar med Visa, Mastercard samt direktbetalningar mellan alla Sveriges storbanker, dvs. Handelsbanken, SEB, Nordea, etc. Vi förlitar oss endast på de mest pålitliga betalningstjänsterna och är övertygad om att Svea Ekonomi är helt säker med kryptering och bra villkor. Bäst av allt är däremot hur enkelt det är att betala och hur smärtfria alla transaktioner med Svea Ekonomi är.

Vid garanti-/service ärende
För att vi skall kunna utföra ett garanti-/service ärende är det mycket viktigt att alla sidor av badet står tillgängligt för vår servicemontör. Vi står inte för någon kostnad förknippad i samband med att få badet tillgängligt för service/garanti. Garantin gäller endast när kunden följt leverantörens anvisningar för montering och skötsel av produkterna. Pentland AB kan inte heller hållas ansvarig för ev. marksättningar eller annan yttre påverkan som medför skada på spabad under eller efter monteringen. Pentland AB ansvarar bara för själva produkten.